با اعلان کردن از طریق بزنس کارت ما امکانات دیگریرا میسر ساخته ایم برای کسانیکه با پول کمتر و جای خوردتر در ویب سایت ما توجه مشتریان را جلب کنند

 

نرخ بزنس کارت در صفحه اصلی ماهانه ۳۰ دالر فعلاً با تخفیف که داریم صرف ۲۰ دالر  ۳۳ فیصد تخفیف

نرخ بزنس کارت در صفحهات بخشها و لیلامها ماهانه ۲۰ دالر فعلاً با تخفیف که داریم صرف ۱۵ دالر ۳۳ فیصد تخفیف

نرخ بزنس کارت در صفحهات بخشهای خاص ماهانه ۱۵ دالر فعلاً با تخفیف که داریم صرف ۱۰ دالر ۳۳ فیصد تخفیف

 

مشخصات بزنس کارتها

 

اندازه بزنس کارت کمتر از ۵۱۳  بر ۳۲۱ پیکسلس نباشد

بزنس کارت باید منظره شکل باشد

جستجو

گزینه های جستجو

ثپت نام