تماس

آدرس | Markham Road. 1221 Unit 5, Toronto, ON M1H 3E2
تیلفون | ۱۰۵۴ ۲۸۷ ۶۴۷
ایمیل | info@naseerfoto.com
ویبسایت | www.naseerfoto.com

در باره عکاسی نصیر

نصیر اصغری عکاس موفق و یک نام شناخته شده در تورونتو کانادا از سال ۱۹۹۹ بدینسو میباشد.


هر نوع عکاسی  شما  از قبیل محافل عروسی ٬ شیرنی خوری و  غیره  پزیرفته میشود.


ما در مجموع ۶ پکج داریم و نرخهای ما بسیار مناسب است. نظر به ظرورت و تقاضای شما ما میتوانیم که یک پکج  به نر خ منا سبتر ترتیب دهیم.

نوع abc chron price

جستجو

گزینه های جستجو

ثپت نام