تماس

آدرس | Danforth Rd.,800 Scarborough, ON, M1K 1H2
تیلفون | ۲۵۷۵ ۴۶۹ ۴۱۶
ایمیل | f.sahibi@hotmail.com
ویبسایت | www.alfaisalmotors.com

در باره الفیصل موتورز

با تجربه ذیادتر از ۲۰ سال در اونتاریو به خدمت شام میباشیم.


خرید و فروش و ترمیم  هر نوع موتر.

جستجو

گزینه های جستجو

ثپت نام